WOZ

Wet Waardering onroerende zaken

Deze wet regelt de waardering van alle onroerende zaken: woningen, maar ook openbare gebouwen  bedrijfspanden, grond en overige onroerende zaken De uitkomst van deze waardering gebruiken we bij het heffen van verschillende belastingen. Een aantal gegevens, zoals de WOZ-waarde, geven we door aan de BSR (voormalig waterschap) en aan de Belastingdienst. Dit is wettelijk verplicht. Deze partijen gebruiken bij het heffen van hun belastingen dezelfde taxatiegegevens.

Hoe komt een taxatie tot stand?

Elk jaar worden alle onroerende zaken gewaardeerd. Bij de taxatie is het wettelijke uitgangspunt de vrije verkoopwaarde. Er wordt gewaardeerd alsof het pand vrij en zonder andere zakelijke beperkingen kan worden verkocht. Met andere woorden alsof het pand leeg is en onmiddellijk in gebruik kan worden genomen. We mogen dus geen rekening houden met het waarde drukkend effect van bijvoorbeeld verhuur of erfpacht.

Voor de waardebepaling beschikt de gemeente over veel informatie van een pand zoals metingen en verkoopprijzen uit het Kadaster, (lucht)foto's, en gegevens die de gemeente al eerder heeft vastgelegd, bijvoorbeeld de grootte van een pand. Deze informatie vult de gemeente aan met de gegevens over veranderingen in de afgelopen periode, zoals verbouwingen en dergelijke. Nadat de kenmerken van uw woning zijn vastgesteld, onderzoeken we de prijzen van vergelijkbare woningen, die rond de peildatum zijn verkocht. Bovendien vindt er een vergelijking plaats van de verschillende woningen in de omgeving. Voor niet-woningen geldt een afwijkende methode van taxeren.

Wat moet ik nog meer weten over de WOZ-beschikking?

In de beschikking op de aanslag staat:

- de plaatselijke aanduiding van het object;
- de toegekende waarde;
- de waardepeildatum;
- het tijdvak waarvoor de waarde gebruikt wordt.

 In de beschikking staan ook de naam, het adres en de woon- of vestigingsplaats van degene die de beschikking krijgt. Er staat ook een dagtekening op. Deze datum is belangrijk als u bezwaar wilt maken tegen de vastgestelde waarde.

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Munitax doet elk jaar zijn uiterste best om zo objectief en nauwkeurig mogelijk de WOZ-waarde van uw pand te bepalen. Bent u desondanks toch van mening dat de WOZ-waarde niet of niet helemaal correct is? Neemt u dan contact met ons op. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan. In de meeste gevallen zal onze taxateur binnen een redelijke termijn, meestal binnen een week, contact met u opnemen. Komt u er met onze taxateur niet uit dan kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen. Vervolgens ontvangt u een uitspraak op uw bezwaarschrift. Als u het niet eens bent met deze uitspraak dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Zoeken

Volg ons