Aanslag gemeentelijke belastingen

Ik ben geen eigenaar (meer), waarom krijg ik toch een aanslag?

Ik ben geen gebruiker (meer), waarom krijg ik toch een aanslag?

Waarom krijg ik een aanslag op naam van een overleden persoon (erven van)?

Is de aanslag ongeldig als mijn naam verkeerd geschreven is?

Wij zijn samen eigenaar/gebruiker, maar de aanslag staat op één naam.

Ik ben kamerhuurder maar heb geen aanslag ontvangen. Klopt dat?

Kan de aanslag op een andere naam gesteld worden?

Ik heb op mijn adres een aanslag gekregen voor iemand die hier niet (meer) woont.

Tot wanneer kan ik bezwaar indienen?

Hoe staat het met mijn ingediende bezwaarschrift?

Ik ben verhuisd, mijn aanslag is nog niet verminderd.

Ik ben gescheiden; er worden meerdere bedragen van mijn rekening geschreven.

Waarom staat er lastenverlichting op mijn aanslag van de gemeente Wijchen?

 

Ik ben geen eigenaar (meer), waarom krijg ik toch een aanslag?

Heeft u de onroerende zaak na 1 januari van het belastingjaar verkocht? Dan klopt de aanslag wel. De eigenarenbelastingen betaalt u altijd voor een heel jaar als u op 1 januari eigenaar bent. Een deel van de heffing wordt meestal bij verkoop door de notaris verrekend.

Ik ben geen gebruiker (meer), waarom krijg ik toch een aanslag?

Bent u na 1 januari verhuisd buiten de gemeente? U krijgt ontheffing van de afvalstoffenheffing en de gebruikersaanslag rioolheffing voor dat deel van het jaar dat u niet meer op dat adres woont. Meestal gebeurt dat automatisch, u hoeft het niet aan te vragen. U krijgt daar van ons binnen twee maanden een brief over. Voorwaarde is wel dat u zich inschrijft op uw nieuwe woonadres. Heeft u twee maanden na uw verhuizing geen bericht ontvangen, dan kunt u een verzoek om ontheffing indienen.

Waarom krijg ik een aanslag op naam van een overleden persoon (erven van)?

Eigenaarsaanslag: De overledene staat nog bij het kadaster geregistreerd als eigenaar. Zolang dat het geval is, komt de aanslag nog automatisch op zijn of haar naam met de toevoeging `de erven van`. Wilt u dit niet, dan moet u dit bij de notaris laten veranderen. De aanslag klopt en moet door de erfgenamen betaald worden.

Is de aanslag ongeldig als mijn naam verkeerd geschreven is?

Als sprake is van spelfouten, maar het is voor belastingplichtige wel herkenbaar dat hij of zij bedoeld wordt, is de aanslag wel rechtsgeldig.U kunt de juiste schrijfwijze schriftelijk aan ons doorgeven. Wilt u in dat geval uw Burgerservicenummer en de goede spelling vermelden?

Wij zijn samen eigenaar/gebruiker, maar de aanslag staat op één naam.

Wij kunnen de aanslag maar op één naam stellen. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijst de gemeente één van hen aan als belastingplichtige. Deze aanwijzing gebeurt op basis van vastgestelde beleidsregels.

Ik ben kamerhuurder maar heb geen aanslag ontvangen. Klopt dat?

Er is een wetswijziging geweest in de Wet Milieubeheer. Tot en met 2011 werden veelal de gebruikers aangeslagen, waardoor o.a. studenten ook de mogelijkheid hadden om kwijtschelding aan te vragen. Nu moet de aanslag afvalstoffenheffing worden opgelegd aan de eigenaar, ook de aanslag rioolheffing gebruik wordt opgelegd aan de eigenaar. Deze kan het doorberekenen aan de gebruiker via de huur.

Kan de aanslag op een andere naam gesteld worden?

Wij kunnen de aanslag maar op één naam stellen. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijzen we één van hen aan als belastingplichtige. Daarbij gebruiken wij beleidsregels. Indien u toch om persoonlijke redenen wilt dat wij hiervan afwijken dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Ik heb op mijn adres een aanslag gekregen voor iemand die hier niet (meer) woont.

Stuurt u alstublieft de envelop met inhoud retour afzender met daarop de vermelding "verhuisd"of "onbekend op dit adres". Weet u het nieuwe adres van die persoon? Wilt u dit dan ook op de envelop vermelden?

Tot wanneer kan ik bezwaar indienen?

Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslagbiljet door ons ontvangen zijn. Is uw bezwaar niet op tijd door ons ontvangen, dan verklaren we uw bezwaarschrift niet ontvankelijk. Dat wil zeggen dat u niet meer in beroep kunt gaan.  We behandelen uw bezwaarschrift dan wel ambtshalve.

Hoe staat het met mijn ingediende bezwaarschrift?

Wij moeten uw bezwaar voor het einde van het kalenderjaar waarin u het heeft ingediend, behandelen. Het streven is om de bezwaren zo snel mogelijk na ontvangst af te handelen. Helaas lukt ons dat niet altijd.

Ik ben verhuisd, mijn aanslag is nog niet verminderd.

Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente moet u zich in die gemeente laten inschrijven. Wij verwerken dan automatisch uw verhuizing. U krijgt van ons een brief met de vermindering van de aanslag. Houdt u er wel rekening mee dat dit een maand kan duren. Als u binnen dezelfde gemeente blijft wonen, vindt er geen vermindering plaats, maar neemt u uw aanslag mee naar het nieuwe adres.

Ik ben gescheiden; er worden meerdere bedragen van mijn rekening geschreven.

De machtiging voor de automatische incasso is na de echtscheiding niet beëindigd. Het is mogelijk dat u het rekeningnummer heeft gehouden en dat uw ex-partner een nieuw rekeningnummer heeft. Het oude rekeningnummer is dan nog gekoppeld aan de aanslag en de naam van uw ex-partner.

Waarom staat er lastenverlichting op mijn aanslag van de gemeente Wijchen?

Elk huishouden dat op 1 januari belastingplichtig is voor het vastrecht aan afvalstoffenheffing, en niet in aanmerking komt voor kwijtschelding van deze gemeentelijke belasting, ontvangt van de gemeente Wijchen een éénmalige lastenverlichting van € 24,00.
De lastenverlichting staat apart vermeld op uw aanslagbiljet en wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van uw aanslag gemeentelijke belastingen. .

 

 

Volg ons